hoş geldiňiz

Biz hakda

ELITES (Nanjing) Halkara üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak kärhanasy, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Gulou , Nanjing etrabynda ýerleşýär. Önümçiligi döwrebaplaşdyrmak, sarp etmegi ýokarlandyrmak, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, sosial marketing we daşary söwda uly maglumat goşundylarynyň kömegi bilen kompaniýa öndürijileri, çig mal üpjün edijileri we logistika üpjün edijileri optimallaşdyrýar we dolandyrýar, adaty daşary söwda aralyk dolanyşygynyň bahasyny ýok edýär, paýlaşyň öndürijiler we alyjylar bilen girdeji alýar we sarp edijiler, alyjylar, öndürijiler, daşary söwda elitalary we önümçilik önümleriniň dolandyryjylary ýaly kem-kemden köptaraplaýyn win-ekosistemany gurýar.

Habarlar

Habarlar

ELITES (Nanjing) Halkara üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak kärhanasy, Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Gulou , Nanjing etrabynda ýerleşýär. önümçiligi kämilleşdirmek, sarp etmegi ýokarlandyrmak, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak kömegi bilen

 • PM2.5-iň zyýany

  “Sebäbi howanyň hapalanmagy daşky gurşaw, daşky gurşaw we içki gurşaw bilen baglanyşykly. Bu SARS-dan has gorkunç. SARS-y göz öňünde tutup bilersiňiz we ony izolirläp bilersiňiz. Dürli usullar ulanylyp bilner, ýöne atmosferanyň hapalanmagy we jaýyň hapalanmagy Hiç kim gaçyp bilmez. Şonuň üçin köp tagalla edýärsiňiz. Ilki bilen adamzadyň iň esasy ýaşaýyş gurşawyny gowulandyrmagyň ýollary barada pikirlenmeli, şonuň üçinem bu iň möhüm mesele diýip pikir edýärin. ”——“ ...

 • Howa sterilizatorynyň klassifikasiýa aýratynlyklary we hyzmaty

  Howa sterilizatoryndaky ozon generatory esasan elektroliz arkaly öndürilýär. Adatça, uly we orta ölçegli ozon generatorlarynda kislorodyň ozona göni elektrolizleýän iki görnüşli kislorod çeşmesi we howa çeşmesi bar. Ozon generatorynyň öndürýän ozony pes konsentrasiýada dessine okislenme täsirine eýe. Marganesiň aýrylmagy, sulfidiň aýrylmagy, fenolyň aýrylmagy, hloryň aýrylmagy, pestisidleriň ysy aýrylmagy, nebit önümlerini we komponentlerini ýuwlandan soň dezinfeksiýa etmek ...

 • Ylmy durmuş: ekologiki gurşaw we adam saglygy

  Ekologiki gurşawyň tebigy faktorlar bilen ýok edilmegi, adamyň ömrüne we emlägine uly zyýan ýetirip biler, hatda keseliň ýaýramagyna sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, ekologiki gurşawyň tebigy faktorlar bilen ýok edilmegi köplenç aç-açan sebit aýratynlyklaryna eýe bolup, ýüze çykma ýygylygy birneme pesdir. Daşky gurşawyň hapalanmagy ýaly adam faktorlary adamyň ekosistemasyna has uly zeper ýetirýär. Aciti we dowamly zäherli hadysalaryň dürli terezilerine sebäp bolup biler, düwnük keselini ýokarlandyryp biler ...

 • Habarlar vent Howa üpjünçiligi ulgamy

  Howa üpjünçiligi ulgamy, howa üpjünçiligi ulgamyndan we işleýiş ulgamyndan ybarat garaşsyz howa arassalaýyş ulgamydyr. Closedapyk otagyň bir tarapyndaky otaga arassa howa ibermek, beýleki tarapdan ýörite enjamlar bilen açyk howada çykarmak üçin ýörite enjamlary ulanmaga esaslanýar. Içerde howa çalşygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin içerde “howa akymy meýdany” emele geler, bu otaga dem alyş ulgamyny goşmak bilen deňdir. Howalandyryş ulgamynyň işi: ...

 • "Howanyň hiliniň global görkezmeleri"

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda ýurtlaryň arassaçylyga geçmegine itergi bermek umydy bilen 2005-nji ýyldan bäri ilkinji gezek howa hiliniň görkezmelerini berkitmek üçin “Howanyň hili boýunça global görkezmeler” (Global howa hili görkezmeleri) çykardy. energiýa. Howanyň hapalanmagy sebäpli ölümiň we keseliň öňüni alyň. Hasabata görä, täze görkezmelere gönükdirilen hapalaýjy maddalara bölejik maddalary we azot dioksidi girýär, bularyň ikisi hem ýangyç zyňyndylarynda duş gelýär ...

Içerki
Jikme-jiklikler

intrenal_detail
 • Ativearamaz ion generatory

 • Öňünden süzüň

 • HEPA 13 süzgüç

 • Işjeň uglerod süzgüji

 • Fotokatalizator süzgüji

 • UV çyrasy