Biz hakda

2

ELITES (Nanjing) halkara Üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, Ltd.. Gulou etrabynda ýerleşýärNanjing, Hytaýyň Jiangsu welaýaty. Önümçiligi döwrebaplaşdyrmak, sarp etmegi ýokarlandyrmak, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, sosial marketing we daşary söwda uly maglumat goşundylarynyň kömegi bilen kompaniýa öndürijileri, çig mal üpjün edijileri we logistika üpjün edijileri optimizirleýär we dolandyrýar, adaty daşary söwda aralyk dolanyşygynyň bahasyny ýok edýär, paýlaşyň öndürijiler we alyjylar bilen girdeji alýar we sarp edijileri, alyjylary, öndürijileri goşmak bilen kem-kemden köptaraplaýyn win-ekosistemany döredýär.

Daşary ýurtly alyjylar: Competitiveokary hilli hytaý harytlaryny bäsdeşlik bahalaryndan satyn almak; 

Daşary söwda üpjünçiligi zynjyry platformasy: Bazaryň ykrar edilmegi we çalt ösmegi üçin ;

Kompaniýamyzyň öňdebaryjy önümleri bar

1. Howa arassalaýjy önümler,Kompaniýamyz tarapyndan maýa goýlan zawod Zhangjiagang şäherinde ýerleşýär, dizaýny, gözleg we ösüş, ýokary derejeli akylly howa arassalaýyş ulgamynyň (howa arassalaýjy + ventilyasiýa ulgamyny goşmak bilen) dizaýnyna, önümçiligine, satuwyna ünsi jemleýär. Döredileninden bäri kompaniýa ajaýyp rol oýnady önümiň jikme-jikliklerine aşa gözegçilik etmek we hil üçin berk talaplar. Hil taýdan gazanylan satuwlar, howa arassalaýjy önümlerimiz Germaniýa, ABŞ, Günorta Koreýa, Japanaponiýa we beýleki 30-dan gowrak ýurt we sebit bilen gowy satyldy. Zawodymyz hünär gözleg we ösüş barlaghanalary we önümçilik enjamlary, ýokary hilli gözegçilik we gözleg we ösüş toparyna hünär wepalylygy bilen enjamlaşdyrylandyr. Jemgyýetçilik intellektual eýeçilik döwlet edarasy tarapyndan 30, ISO09000, TS16949, CE, CQ, ROSH we beýleki şahadatnamalar, oýlap tapyş, daşky görnüş we beýleki patentler tarapyndan berildi .. Howa arassalaýjylaryny öndürýän, öndürýän we satýan öndüriji hökmünde , dünýädäki iň hünärmen we ösen arassalaýyş hünärmenleri bolmaga borçlanýarys.

1628039777_mill-1

2. germisid önümleri, howany dezinfeksiýa etmek we suwy bejermek üçin ultramelewşe germisid çyrasy, dinamiki howa sterilizatory ultramelewşe germisidal trolleý we ş.m.

Kompaniýamyz tarapyndan maýa goýlan zawod Wuxi şäherinde ýerleşýär, ösen önümçilik we synag enjamlary we häzirki zaman iri önümçilik şertleri bilen enjamlaşdyrylandyr we dürli önümleriň ýokary takyk önümçilik kuwwatyna eýe. Indi Hytaýda ultramelewşe dezinfeksiýanyň uly önümçilik bazasyna öwrüldi. Hil ylymdan we tehnologiýadan gelýär. Hil gözegçilik ulgamynyň doly toplumyny döretmekden başga-da, kompaniýa ISO9001: 2015 intensiw hil ulgamyndan geçdi we CE şahadatnamasy Jiangsu welaýatynda "ýokary hilli önüm" adyna eýe boldy we şertnama hemişelik we ygtybarly kärhana.

Ajaýyp hil we hyzmat bilen ELITES tarapyndan üpjün edilýän germisid önümleri sarp edijileriň arasynda meşhur marka boldy we Günorta-Gündogar Aziýa, Günorta Koreýa, Japanaponiýa, Europeewropa we Amerika we ş.m. eksport edildi.

Saýlawlar eliňiz bilen tüýs ýürekden hyzmatdaşlyk eder we has gowy geljegi döreder! 

1628039787_mill-4
1628039785_mill-3
1628039782_mill-2

Şahadatnama

certification2