AP3001 arassa howa eltiş tizligi (CADR) sagatda 310m3 / sag

Gysga düşündiriş:

Örän sessiz re modeim, efficiencyokary netijeliligi arassalamak, antibakterial 99,99%

AP3001-iň üç görnüşi bar, A, B we C.B model bilen B modeliň arasyndaky tapawut, B-de PM 2.5 sanly ekrany barC modelinde wifi funksiýasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Önümiň beýany

1

Örän sessiz re modeim, efficiencyokary netijeliligi arassalamak, antibakterial 99,99%

AP3001-iň üç görnüşi bar, A, B we C.B model bilen B modeliň arasyndaky tapawut, B-de PM 2.5 sanly ekrany barC modelinde wifi funksiýasy bar.

Aýratynlyklary

7

1. 6 basgançak arassalaýyş ulgamlary

2. CADR: 310m3 / sag

3. UV + Fotokatalizator (sterilizasiýa), UVC çyrasy bakteriýalary öldürýär

4. 4 ýel tizligi

5. Filtri çalyşmak ekrany

6. Az sarp: 10 gije = 1Kwh

7. Wagtlaýyn funksiýa

8. Daşky meýdany: 25-30 inedördül metr

9. Howanyň hiliniň 4 derejesi

Aýratynlyklary Enjamyň awtomatik re andimi we sessiz re, imi, şeýle hem gijeki tertibi bar.

1-Awtomatiki tertipde

9

Mawy reňk (maglumatlar 8-den 50-e çenli), howanyň mukdarynyň ajaýypdygyny aňladýar, datçigiň ýanyndaky tozan mata silkenden soň, enjam daşky gurşawyň hapalanmagyna esaslanyp fanatyň tizligini awtomatiki sazlaýar we howanyň hilini görkezýär. howanyň hil görkezijisi bilen.

indi ýaşyl reňke öwrüldi (maglumatlar 51-100 aralygyndadyr) we janköýer tizligi awtomatiki usulda ikinji derejä geçýär, bu howanyň hiliniň gowydygyny aňladýar.

soň howa görkezijisi gyrmyzy reňke öwrülýär (maglumatlar 101-150-den) we janköýeriň tizligi awtomatiki usulda üçünji derejä geçýär, bu howanyň hiliniň kadalydygyny aňladýar,

Reňk gyzyl reňkde üýtgese, häzirki wagtda howanyň hiliniň gaty erbetdigini, şol bir wagtyň özünde janköýeriň howany arassalamak üçin iň ýokary derejä çykýandygyny aňladýar.

birnäçe sekuntdan soň görkeziji ýene gök öwüsýär, howanyň hiliniň indi gowulaşýandygyny görkezýär.

2-Sessiz re modeimde, enjam ilkinji janköýer tizliginde işlär

Enjamyň apanaponiýadan getirilen DC hereketlendirijisini enjamlaşdyrýandygyny, ýörite howa kanal dizaýnymyz bilen bilelikde sesiň peselmegine we az sarp edilişine eýe bolandygyny bellemelidiris.

Sessiz re modeimde enjam ilkinji janköýer tizliginde işlär, ses maglumatlary 20dB (A).

Şeýle hem bahalandyrylan kuwwat iň ýokary janköýer tizliginde 55-dir, bu bolsa 10 gije diňe bir kilowat çykdajy edýär, şonuň üçin gaty tygşytlaýar.

3-Gijeki re aboutim hakda

8

Gijeki tertipde, enjam birinji we ikinji janköýer tizliginde işlär.

Gurluşda ýagtylygyň güýjüni duýjak “Photoresistance” gurluşy bar, eger ýagtylygyň intensiwligi ýeterlik bolmasa, enjamyň ähli yşyklary öçüriler we gije dynç alşyňyzy bozmazlyk üçin enjam awtomatiki usulda sessiz re toime öwrüler.

Öndürijilik parametrleri

CADR (Bölejik) (m3 / sag)

310

Formaldegid (m3 / sag)

69.5

Sesi level derejesi (A)

55

Motor

Japanaponiýa “Shipu DC” hereketlendirijisi

Daşky meýdany (m3)

40-60

Wagty (h)

1-4-8

Janköýerleriň tizligi

4 faýl

FILTER

Öňünden süzüň

ýuwulýan

HEPA süzgüji

Bölejik maddalaryny, allergenleri we bakteriýalary aýyryň

Işjeň uglerod süzgüji

Benzol, ys we beýleki zäherli we zyýanly maddalar bölejigini aýyryň

Fotokatalizator süzgüji

Degrade formaldegid, benzol, formaldegid, TVOC

AECRATYN PARAMETER

Arassa agramy (KG)

8.6

Bahalandyrylan naprýa .eniýe (v)

220-240V

Bahalandyrylan güýç (w)

55W

Önümiň ululygy (mm)

402 * 186 * 624


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň