Habarlar

 • The harm of PM2.5

  PM2.5-iň zyýany

  “Sebäbi howanyň hapalanmagy daşky gurşaw, daşky gurşaw we içki gurşaw bilen baglanyşykly. Bu SARS-dan has gorkunç. SARS-y göz öňünde tutup bilersiňiz we ony izolirläp bilersiňiz. Dürli usullar ulanylyp bilner, ýöne atmosferanyň hapalanmagy we jaýyň hapalanmagy Hiç kim edip bilmez ...
  Koprak oka
 • Classification characteristics and maintenance of Air sterilizer

  Howa sterilizatorynyň klassifikasiýa aýratynlyklary we hyzmaty

  Howa sterilizatoryndaky ozon generatory esasan elektroliz arkaly öndürilýär. Adatça, uly we orta ölçegli ozon generatorlarynda kislorodyň ozona göni elektrolizleýän iki görnüşli kislorod çeşmesi we howa çeşmesi bar. Ozon generatorynyň döreden ozony derrew okislenme effektine eýe ...
  Koprak oka
 • Scientific life: ecological environment and human health

  Ylmy durmuş: ekologiki gurşaw we adam saglygy

  Ekologiki gurşawyň tebigy faktorlar bilen ýok edilmegi, adamyň ömrüne we emlägine uly zyýan ýetirip biler, hatda keseliň ýaýramagyna sebäp bolup biler. Şeýle-de bolsa, ekologiki gurşawyň tebigy faktorlar bilen ýok edilmegi köplenç aç-açan sebit aýratynlyklaryna we ýüze çykýan ýygylyga eýe ...
  Koprak oka
 • News –The Ventilation system

  Habarlar vent Howa üpjünçiligi ulgamy

  Howa üpjünçiligi ulgamy, howa üpjünçiligi ulgamyndan we işleýiş ulgamyndan ybarat garaşsyz howa arassalaýyş ulgamydyr. Closedapyk otagyň bir tarapyndaky otaga arassa howa ibermek, soň bolsa beýleki tarapdan ýörite enjamlar bilen açyk howada çykarmak üçin ýörite enjamlaryň ulanylmagyna esaslanýar ....
  Koprak oka
 • “Global Air Quality Guidelines”

  "Howanyň hiliniň global görkezmeleri"

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy 2021-nji ýylyň 22-nji sentýabrynda ýurtlaryň arassaçylyga geçmegine itergi bermek umydy bilen 2005-nji ýyldan bäri ilkinji gezek howa hiliniň görkezmelerini berkitmek üçin “Howanyň hili boýunça global görkezmeler” (Global howa hili görkezmeleri) çykardy. energiýa. Ölümiň we disiň öňüni al ...
  Koprak oka
 • China market research and prospect analysis of air purifiers

  Hytaý bazary öwreniş we howa arassalaýjylaryň geljegi derňewi

  Häzirki wagtda duman adamlaryň durmuşynda uly “gara duýduryş” boldy. Onuň barlygy durmuşymyza we saglygymyza çynlakaý howp salýar. Daşky gurşawyň hapalanmagy, täze dümew, içerdäki hapalanma, howanyň hili we birnäçe meseleler we durmuşyň hilini gözlemek ...
  Koprak oka
 • Air purifiers have become the new darling of the market

  Howa arassalaýjylary bazaryň täze söýgüsine öwrüldi

  PikirlerAgence France-Presse täze täç epidemiýasy sebäpli howa arassalaýjylarynyň şu güýzde mekdebiň başlamagy üçin gyzgyn haryda öwrülendigini habar berdi. Okuw otaglary, ofisler we jaýlar howany tozandan, polenlerden, şäher hapalaýjylaryndan, kömürturşy gazyndan we wiruslardan arassalamaly. Şeýle-de bolsa, ol ýerde ...
  Koprak oka
 • Air purifier Maintenance Tips

  Howany arassalaýjy hyzmat ediş maslahatlary

  Häzirki wagtda howany arassalaýjy maşgalaňyzyň saglygyny goramak we duman bilen göreşmek üçin zerur artefakt boldy. Şeýle-de bolsa, dogry ulanylmasa we wagtynda arassalanmasa, howa arassalaýjy hatda içerdäki howanyň ikinji derejeli hapalanmagyna sebäp bolup biler. Satylan howa arassalaýjylary tarapyndan ulanylýan süzgüç ekran tehnologiýasy ...
  Koprak oka
 • During the epidemic, the air purifier was popular with consumers

  Epidemiýa wagtynda howany arassalaýjy sarp edijiler tarapyndan meşhur boldy

  Epidemiýa wagtynda howany arassalaýjy sarp edijilerde meşhur boldy we bazar gerimi ýokarlandy. Bu, şübhesiz, COVID-19-yň ulanyjylaryň isleglerine edýän täsiri. Howanyň we damjalaryň köpeliş aýratynlyklary sebäpli, özümizi goramak üçin önümleri satyn alyp we öldürip başladyk ...
  Koprak oka
 • Air purifiers

  Howa arassalaýjylary

  Howa arassalaýjylary, “howa arassalaýjylary”, howa sowadyjylar we arassalaýjylar hem dürli howany hapalaýan maddalary siňdirip, dargap ýa-da üýtgedip bilýän önümlere degişlidir (köplenç PM2.5, tozan, polen, üýtgeşik ys we formaldegid, bakteriýalar ýaly bezeg hapalanmagy. we allergenler) a ...
  Koprak oka