Howa sterilizatorynyň klassifikasiýa aýratynlyklary we hyzmaty

Howa sterilizatoryndaky ozon generatory esasan elektroliz arkaly öndürilýär. Adatça, uly we orta ölçegli ozon generatorlarynda kislorodyň ozona göni elektrolizleýän iki görnüşli kislorod çeşmesi we howa çeşmesi bar. Ozon generatorynyň öndürýän ozony pes konsentrasiýada dessine okislenme täsirine eýe.

Marganesiň aýrylmagy, sulfidiň aýrylmagy, fenolyň aýrylmagy, hloryň aýrylmagy, pestisidleriň ysy aýrylmagy, nebit önümleriniň we bölekleriniň ýuwlandan soň dezinfeksiýa edilmegi; belli bir hoşboý ys komponentlerini öndürmekde, arassalaýjy dermanlar, ýag komponentleri we süýüm komponentleri öndürmekde ulanylýan oksidant hökmünde; katalizator hökmünde ulanylýar Syýa we boýagy çalt guratmak, ýanmagy goldaýan we demlemek fermentasiýasy, dürli süýümli pulpa akartma, Quansheng ýuwujy serişdeleriniň dekolizasiýasy, sütükli gaýtadan işlenen bölekleri dezodizasiýa we sterilizasiýa etmek we ş.m. ulanylýar; hassahananyň hapa suwlaryny bejermekde dezinfeksiýa we dezodorizasiýa täsirleri bar. Hapa suwlary arassalamak nukdaýnazaryndan fenoly, kükürdi, sianid ýagyny, fosfory, ysly uglewodorodlary we demir we marganes ýaly metal ionlaryny aýryp biler.

Klassifikasiýa aýratynlyklary dürli ýörelgeleri we görnüşleri sebäpli dürli-dürli. Theöne esasy görnüşi henizem plazma howa enjamy we ultramelewşe howa sterilizatory. Halkara ösen plazma Howa sterilizatory hökmünde, adaty ultramelewşe aýlanylýan Howa sterilizatory bilen deňeşdirilende, onuň aşakdaky artykmaçlyklary bar: Netijeli sterilizasiýa: Plazma sterilizasiýa täsiri gowy, täsir wagty gysga, ýokary güýçli ultramelewşe şöhlelerinden has az . , Daşky gurşawy goramak: Plazma sterilizasiýasy we dezinfeksiýa ultramelewşe şöhleler we ozon bolmazdan, daşky gurşawyň ikinji derejeli hapalanmagynyň öňüni alýar.

Netijeli zaýalanmak: Plazma dezinfeksiýa enjamy, howany dezinfeksiýa edende howadaky zyýanly we zäherli gazlary hem peseldip biler. Hytaýyň Kesellere gözegçilik we öňüni alyş merkeziniň synag hasabatyna görä, 24 sagadyň dowamynda zaýalanma derejesi: formaldegidiň 91% we benziniň 93% ammiak üçin 78%, ksilen üçin 96% -e bölünýär. Bilelikde, gaz gazy we tüsse ysy ýaly hapalaýjylary netijeli aýyryp biler. Pes energiýa sarp edilişi: Plazma Howa sterilizatorynyň güýji, ultramelewşe dezinfeksiýa maşynynyň 1/3 bölegidir, bu gaty energiýa tygşytlaýar. 150 inedördül metrlik otag üçin plazma maşyn 150W, ultramelewşe maşyn 450W ýa-da ondanam köp, ýylda 1000 ýuandan gowrak elektrik energiýasyny tygşytlaýar.

Howa sterilizatorlarynyň köp görnüşi bar we köp ýörelgeler bar. Käbirleri ozon tehnologiýasyny ulanýarlar, käbirleri ultramelewşe lampalary ulanýarlar, käbirleri süzgüçleri ulanýarlar, käbirleri fotokataliz ulanýarlar we ş.m. Esasy netijelilik süzgüç, orta we ýokary netijelilik süzgüç, elektrostatik adsorbsion süzgüç: Howadaky bölejikleri we tozany netijeli aýyryň. Fotokatalizator antibakterial mesh dezinfeksiýa kömek edýär. Umuman alanyňda, nano derejeli fotokatalizator materiallary (esasan titanium dioksidi), titanium dioksidiniň üstünde pololyitel zarýadlanan “deşikleri” we otrisatel zarýadlanan negatiw kislorod ionlaryny öndürmek üçin gyrmyzy çyranyň yşyklandyrylmagy bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ulanylýar.

“Boşluk” howadaky suw buglary bilen birleşip, howadaky formaldegid bilen benzini zyýansyz suw we uglerod dioksidi bilen tapawutlandyrýan güýçli gidroksidi “gidroksid radikal” öndürýär. Ativearamaz kislorod ionlary howadaky kislorod bilen birleşip, bakteriýa öýjük membranalaryny tapawutlandyryp we wirus beloklaryny oksidleşdirip, ýerüsti zyýanly gazlary sterilizasiýa etmek, detoksifikasiýa etmek we tapawutlandyrmak maksady bilen “reaktiw kislorod” emele getirýär.

Ultramelewşe ýagtylyk howadaky bakteriýalaryň hereketsiz täsirini tamamlaýar. Ultramelewşe çyra turbasy dezinfeksiýa ediljek obýekte näçe ýakyn bolsa, şonça-da bakteriýa öldüriler we has çalt bolar. Ultramelewşe şöhleleriniň masştabynda bakteriýalaryň ölüm derejesiniň 100% bolmagyny we hiç bir bakteriýanyň gaçmagyny üpjün edip biler. Sterilizasiýa ýörelgesi, bakteriýalary, wiruslary we beýleki mikroorganizmleri ultramelewşe şöhleler bilen şöhlelendirmek, bedende DNK (deoksiribonuklein kislotasy) gurluşyna zeper ýetirmek, derrew ölmegine ýa-da köpelmek ukybyny ýitirmekdir.

Kwars UV lampalarynyň artykmaçlyklary bar, şonuň üçin çynlakaý we ýasama nädip tapawutlandyrmaly? Ultramelewşe şöhläniň dürli tolkun uzynlygy sterilizasiýa mümkinçiliklerine eýe. Diňe gysga tolkunly ultramelewşe (200-300nm) bakteriýalary öldürip biler. Olaryň arasynda 250-270nm masştabda iň güýçli sterilizasiýa ukyby bar. Dürli materiallardan ýasalan ultramelewşe lampalaryň bahasy we işi dürli-dürli. Hakykatdanam ýokary güýçli, uzak ömürli ultramelewşe lampalar kwars aýnasyndan bolmaly. Bu lampa kwars sterilizasiýa çyrasy hem diýilýär. Iki görnüşe bölünýär: ýokary ozon görnüşi we pes ozon görnüşi. Adatça dezinfeksiýa şkaflarynda ýokary ozon görnüşi ulanylýar. Şeýle hem, beýleki UV lampalary bilen deňeşdirilende kwars UV lampalarynyň tapawutly aýratynlygy.


Iş wagty: 21-2021-nji oktýabr