PM2.5-iň zyýany

“Sebäbi howanyň hapalanmagy daşky gurşaw, daşky gurşaw we içki gurşaw bilen baglanyşykly. Bu SARS-dan has gorkunç. SARS-y göz öňünde tutup bilersiňiz we ony izolirläp bilersiňiz. Dürli usullar ulanylyp bilner, ýöne atmosferanyň hapalanmagy we jaýyň hapalanmagy Hiç kim gaçyp bilmez. Şonuň üçin köp tagalla edýärsiňiz. Ilki bilen adamzadyň iň esasy ýaşaýyş gurşawyny gowulandyrmagyň ýollary barada pikirlenmeli, şonuň üçinem bu iň möhüm mesele diýip pikir edýärin. ”——"Zhong Nanshan: Howanyň hapalanmagy SARS-dan has aýylganç, hiç kim gaçyp bilmez"

“Howanyň hapalanmagy boýunça ýene bir dünýä rekordyny goýarysmy? Howanyň agyr hapalanmagyny dowam etdirmek isleýärismi? Özümiz PM2.5 öndürip, howanyň hilini hasam erbetleşdirmek islesek, kim günäkär? Şeýlelik bilen, Bahar baýramynda feýerwerk we ýangyn söndüriji goýmaň. ”——“Akademik Wan Jizhen, Bahar baýramynda PM2.5 azaltmak üçin feýerwerk atmazlyga çagyrýar ″

28-nji ýanwarda Hytaýyň Meteorologiýa Dolandyryşynyň çaklama we tor bölümi duman duýduryş signalynyň standartlaryna täzeden garady we ilkinji gezek PM2.5 duýduryş bermek üçin möhüm görkezijileriň biri hökmünde ulanyldy. Şol gün Merkezi Meteorologiýa Obserwatoriýasy ilkinji gezek aýratyn duman duýduryşyny berdi .——"PM2.5 ilkinji gezek duman duýduryş görkezijisine öwrüldi"

"Näme üçin hökümetiň gözegçilik maglumatlary howa indeksiniň gowulaşýandygyny we gowulaşýandygyny görkezýär, ýöne adaty adamlaryň pikirinden daşda duman hasam erbetleşýär?" PM2.5 bahasy gözegçilik çägine goşulmaýar, ýöne aslynda PM2.5 bölejikleri adamlara has zyýanly alveolalara göni girip biler .——"Zhong Nanshan, PM2.5-iň göni alveolalara girip biljekdigini we adamlara has zyýanlydygyny öňe sürýär"

Hytaýyň Daşky gurşawy goramak ministrliginiň jogapkär adamy 16-njy noýabrda "Daşky gurşawyň hil standartlary" 16-njy gezek ikinji gezek tutuş jemgyýetden pikir sorap başlandygyny habar berdi. Ikinji taslama boýunça iň uly düzediş, PM2.5 we ozony (8 sagatlyk konsentrasiýa) howanyň hiline adaty baha bermek we PM10 we azot oksidleri üçin standart çäkleri berkitmekdir .——"Daşky gurşawy goramak ministrligi howanyň hiline adaty baha bermek üçin" PM2.5 "girizmekçi"

Atmosferadaky PM2.5 konsentrasiýasynyň derejesi dumanly howanyň mukdaryny gönüden-göni kesgitleýär we halk howanyň hiline diňe baha berip biler. Şeýle-de bolsa, PM2.5 konsentrasiýasynyň ýokarlanmagynyň täsirine garamazdan, degişli hünärmenler muny “hapalanmak has çynlakaý” däl-de, “howa has çylşyrymlaşdy” diýip düşündirmäge has ýykgyn edýärler."PM2.5 dumanyň ýokarlanmagyna sebäp bolýar we paýtagtdaky howa has" abraýly "


Iş wagty: 22-2021-nji oktýabr